Trästrategin

Den för Småland så viktiga träindustrin var hårt konkurrensutsatt och många arbetstillfällen flyttade utomlands. Finanskrisen 2008 gjorde situationen mycket besvärlig för företagen. Länsstyrelserna fick varselsamordnaruppdrag i samarbete med regionförbunden. Arbetet genomfördes gemensamt för alla tre smålandslänen med Kalmar som samordnare. Det beslutades att ta fram en strategi för att samordna och prioritera insatser till stöd för träindustrin: ”Att samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser och att synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och internationellt”. Organisationer, myndigheter och företag deltog i utvecklingen av strategin och handlingsplan som presenterades i november 2011. En handlingsplan för 2012-14 lade grunden för det operativa arbetet. Länsstyrelser och regionförbund skapade en gemensam finansiering för att starta utvecklingsprojekt i linje med strategin. Insatserna har bidragit till att öka innovationsnivån i den småländska träindustrin och är grunden för Smart Housing Småland, Företagsforskarskolan ProWood, satsningar på Linnéuniversitetet och Jönköping university, projekt och aktiviteter på Träcentrum och i Möbelriket, träutställning på Virserums konsthall och mycket annat.
Strategin och prioriterade insatsområden reviderades baserat på en workshop 2014. Nästa revidering gjordes 2017. Det beslutades då att trästrategiarbetet skulle samordnas med skogsstrategin som var under utveckling då många av frågorna var gemensamma.

Trästrategin och dess handlingsplan reviderades under 2021. Strukturen på strategin gjordes om i samma form som skogsstrategin. Revidering genomfördes genom workshops och intervjuer med regionala och nationella aktörer i träindustrin och dess innovationssystem.  Bruttomaterialet bearbetades av ledningsgruppen. Förslaget till ny handlingsplanen skickades för synpunkter hos strategins ägare och antogs av strategiernas styrgrupp 24 mars 2022.

Trästrategi och handlingsplan 2022-2025

Trästrategin 2017