Skogsstrategin

I samband med ett regionalt möte inom arbetet med det nationella skogsprogrammet började de dåvarande landshövdingarna i Kalmar och Kronoberg, Kristina Alsér och Stefan Carlsson, diskutera hur man skulle kunna kraftsamla kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden. De konstaterade att vi inte hade samma tydliga prioritering som inom exempelvis livsmedelsproduktionen, som också är viktig i regionen, där båda länen arbetade med sina respektive livsmedelsstrategier. Mot bakgrund av skogens stora betydelse drog landshövdingarna då igång arbetet med en regional skogsstrategi. Det var alltså inget uppdrag från regeringen utan ett eget initiativ av landshövdingarna själva. Det skulle bli en regional samling kring skogen ur ett utvecklingsperspektiv.

Inledningsvis bjöd landshövdingarna in till ett så kallat strategiskt samtal på residenset i Växjö, där ett åttiotal skogliga intressenter samlades och diskuterade den småländska skogens möjligheter och utmaningar. En bred styrgrupp formerades, och en arbetsgrupp med representanter från tolv regionala aktörer påbörjade arbetet med att utifrån inspelen från det strategiska samtalet göra en nulägesbeskrivning, formulera mål eller önskvärda förflyttningar och inte minst konkreta åtgärder som skulle ta oss närmare målen inom sex olika huvudområden. Styrgruppen blev tidigt mån om att inte låta intressekonflikter och olika syn på hur skogens värden bör utvecklas stå i vägen för möjligheten att samverka kring förbättringar som trots allt var överens om.

Ett tydligt medskick från början var att arbetet både skulle innebära en förbättrad dialog och konkreta åtgärder att jobba med gemensamt. Åtgärderna är olika till sin karaktär, med olika aktörer som ansvarar för olika åtgärder. Tidigt insåg man att arbetet även krävde en sammanhållande och pådrivande funktion, och styrgruppen beslutade att tillsätta en samordnare med det uppdraget.

Processen med att ta fram den regionala strategin och handlingsplanen kopplad till strategin tog två år. Under den perioden var det många diskussioner både i projektets styrgrupp och arbetsgrupp, men också i bredare referensgrupper kopplade till de olika huvudområdena. Dessutom hölls öppna möten för inspel och synpunkter när utkast började ta form. Även om strategin och handlingsplanen med konkreta åtgärder är det tydliga resultatet av processen, så har resan varit minst lika viktig. Det är värdefullt både för genomförandet av strategin och för samarbetet regionalt att det finns ett forum för dialog om skogsfrågor i ett utvecklingsperspektiv. Processen med att ta fram strategin och formen med en styrgrupp med stort engagemang och kontinuitet har stärkt möjligheten att gemensamt jobba för att utveckla skogens olika värden i Småland.

Under 2021 reviderades strategins handlingsplan för att avspegla förändringar och prioriteringar. Det gjordes genom att samla in förslag till ändringar, tillägg och ta bort text från alla intressenter och intresserade. Bruttomaterialet bearbetades på en workshop och av ledningsgruppen. Förslaget till ny handlingsplanen antogs av strategiernas styrgrupp 24 mars 2022.

Skogsstrategin_vision och mål
Skogsstrategin_ hela
Översikt handlingsplanen ( tidigare handlingsplan)
Handlingsplanen (2022-2025)