Jämställdhet

Skogs och träsektorerna har mycket kvar att göra för att nå jämställdhet. Det har avgörande betydelse för både skogs- och träbranscherna. I Småland är 40% av 40 000 skogsägare kvinnor men fortfarande dominerar männen stort bland de som arbetar inom området. Det finns många fall där kvinnor mött en negativ attityd och känt sig ovälkomna. Framtiden fordrar att fler intresserar sig för skogen och de produkter som kommer ur skogen. Skog och träbaserade produkter pekas ut som lösningen på många av våra samhällsutmaningar vilket kräver att fler arbetar med att hitta kreativa lösningar på utmaningarna. Utvecklingen inom bioekonomi skapar nya typer av jobb som tidigare inte funnits i den traditionella skogs- och träindustrin. Det behövs fler med olika kompetenser och bakgrunder och vi kan inte acceptera ojämlika skogs- och träbranscher. Smålands skogs och trästrategier arbetar med jämställdhet i alla aktiviteter och projekt. Strategierna genomförde två förstudier under 2018 om jämställdhet och antog en avsiktsförklaring vid Årskonferensen i februari 2020 som pekar ut inriktningen på arbetet med jämställdhet. Småland har tillsammans med de andra skogsstrategierna i Götaland bildat en arbetsgrupp ”Jämställdhet i syd” som arbetar gemensamt med att förbättra jämställdhet.

Förstudie jämställdhet i skogssektorn
Förstudie om jämställdhet i viltförvaltningen
Avsiktsförklaring
Skogsstyrelsens rapport om jämställdhet i skogsbruket 2019
Jämställdhet i syd på Skånes skogsstrategis webb