Tillång på viltfoder i skogen

Balansen mellan hjortdjur och skogsproduktion är kontroversiell i hela landet och det är svårt att nå målen både för lägre skogsskador och högkvalitativa viltstammar. I södra Sverige finns inte bara älg och rådjur utan också kron- och dovhjort som delvis konkurrerar om samma mat. Sambandet mellan stammarnas storlek och skador är komplext och påverkas av många faktorer och det tar tid innan ändrade förhållanden får genomslag. Grundläggande för viltstammarnas storlek och skador är dock totala tillgången på foder. Förutom skogsstyrelsens index av foderproducerande ungskog görs dock inga systematiska skattningar av total tillgång på föda. Smålands skogs- och trästrategier försöker få igång ett försök med att storskaligt mäta tillgången på foder i skogen. Vi samarbetar med flera parter för att påbörja arbetet med att utveckla tillförlitliga metoder.