Skogens kraft

Projektet Skogens kraft startades i januari 2020 och kommer pågå till december 2022. Det finansieras av Europeiska strukturfonden, Smålands- och Gotlands regioner, samt LRF som är projektägare.

Bo, leva och verka i skogen

Skogens alla resurser har utgjort försörjning för oss sedan vi befolkade landet. I dag är allt fokus på råvaruproduktion till skogsindustrin och en snabbt växande bio-industri. I Småland och på Gotland är ca 80% av skogsmarken privatägd av ca 45 000 skogsägare varav 75% bor i regionen. Ca 40% av skogsägarna är kvinnor. Samhällets ökade krav på skogsråvara och ekosystemtjänster förutsätter att det finns folk som bor och arbetar på landsbygden. Intäkterna från en liten fastighet är små och det huvudsakliga förädlingsvärdet ligger i industriledet. De gårdar som en gång försörjde en familj är idag ofta en bisyssla för skogsägaren. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och ge ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen.

En målsättning att skapa ett hållbarare samhälle gynnar användandet av skogens resurser, inte bara till papper, byggmaterial och värmeproduktion. Träbaserade produkter minskar miljö och klimatbelastning. Samhällets ökade intresse för hållbarhet ökar efterfrågan på närliggande resmål med andra värden. Det finns även ett ökat intresse för närproducerat och hantverksmässigt tillverkad mat. Det finns en stor potential för hållbara innovationer för produkter och tjänster med skogen som bas.

Mångbruk innebär företagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk på egen fastighet. Verksamhet är ofta småskalig eller hobbyverksamhet. De främsta verksamhetsområdena är småskalig träförädling, turism, jakt & fiske samt produktion av mat och måltider. Småföretagare i dessa verksamheter identifieras inte som en egen yrkeskategori, omfattas inte av någon statistik, företags- eller innovationsstödjande miljö, de är inte organiserade och saknar tillgång till yrkesutbildning och verksamhetsinriktad kompetensutveckling. De har därför svagt stöd från samhället för att utveckla verksamheterna och skapa försörjning, tillväxt och arbete på landsbygden.

Studier inom ramen för Smålands Skogsstrategi samt studier inom LRF visar att det finns en stor potential att öka tillväxten genom stöd för organisering, innovation och kompetensutveckling till mångbruksföretag. I LRFs medlemsundersökning (ca 50% av skogsägarna) 2008 i Götaland identifierades ca 5100 företag inom träförädling och energiproduktion och 5400 inom turismverksamhet inkl. jakt/fiske och mat. Träförädlingen omsatte 2008, 410 milj kr. Mindre än 5% av träförädlingsföretagen drevs av kvinnor.

I förstudien 2018 påvisades en ökande efterfrågan på produkter och tjänster inom träförädling och turism. Tidigare projekt och initiativ har inneburit utvecklingsstöd och lett till flera föreningar och nätverk inom områdena. Mångbrukarna efterfrågar ett sammanhållet och långsiktigt stöd för organisation, kompetensutveckling och innovation. Hållbarhet framhålls som en styrkefaktor och ett mål för mångbruksföretagen.

Småland och Gotland har bra förutsättningar för att initiera ett branschnätverk inom mångbruk för kunskapsutveckling och innovation. Det finns redan många mångbruksföretag inom träförädling, turism, jakt/fiske och lokalproducerad mat. Det finns entreprenöriella traditioner för både produkter och tjänster. Det finns många turister med naturen som prioriterat mål som besöker regionen och det finns en närhet till tätbefolkade områden i Nordeuropa. Det finns gott om vatten och marker med stora och varierade stammar av fisk och vilt och det finns en mångfald av träslag.

Däremot saknas en organisering och strukturerat samarbete mellan mångbruksföretagen och stödstrukturer i det offentliga och privata systemet är svårtillgängliga för mångbrukare. Detta projekt ska bidra till att skapa en branschorganisation som ansvarar för fortsatt stöd till företagen inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Projektägare är LRF som efter projektet lämnar över verksamheten till branschorganisationen.

Läs på projektets web

SLU har gjort en studie om förutsättningarna för mångbruk