Hållbart och effektivt skogsbränsleuttag – förstudie

Linnéuniversitetet har beviljats förstudiemedel för att undersöka hanteringssätt och flöden i  hanteringen av primära skogsbränslen (grot). Förstudien ska ge kunskapsunderlag för framtida projekt som bidra till det övergripande målet att bättre utnyttja den resurs som finns i skogligt baserad bioenergi.

”En del av de grenar och toppar som faller ut vid avverkningar och gallringar tas omhand, men potentialen utnyttjas inte på ett optimalt sätt. En förklaring till detta är att logistiken kring grot-uttaget är designad för att genom sommartorkning skapa en specifik efterfrågad kvalitet av bränslet samt att lämna de näringsrika barren kvar i skogen. Detta är dock en passiv förädlingsprocess som skapar såväl indirekta och svårbedömda kostnader samtidigt som den potentiella mängden grot minskar. Forskning har också visat att vi ofta misslyckas med att lämna de näringsrika barren kvar i skogen. Genom aktiva val i samband med avverkningen skulle vi istället kunna lämna grövre ved och udda trädslag, och på det sättet också öka den biologiska mångfalden och mängden viltfoder kvar i skogen. En annan orsak till att potentialen grot inte utnyttjas optimalt är att den förhållandevis låga betalningsförmågan gör längre transportavstånd snabbt blir olönsamma. Mindre avverkningsytor (som är särskilt vanligt i södra Sverige) är heller inte tillräckligt lönsamma för att etablera maskingrupper specialiserade på grot-uttag. Det finns således en outnyttjad potential som skulle kunna bidra till att öka tillgången till bioenergi och bidra till en biobaserad ekonomi, med fortsatt bibehållen hållbarhet. Ett ökat uttag av grot kommer ge en större flexibilitet i synen på bränslekvalitet, vilket öppnar för nya värdekedjor och produkter.”

Projektet omfattar intervjuer och kunskapssammanställning om leverantörskedjan från skogen till energianläggning. I projektet samarbetar Linnéuniversitetet med Energikontor sydost. Projektet finansieras av Regionerna i Kalmar och Kronobergs län samt Europeiska regionala utvecklingsfonden och Bioenergigruppen. Budgeten omfattar 800 000 kr och projektet genomförs under 2021.

Rapporten finns här