Trädslag

Småland ligger på gränsen mellan nemorala- (lövskog) och boreala (barrskog) zonen. Trots att man brukar prata om ”mörka Småland” är blandskog med stort lövinslag vanligt. Här finns också betydande arealer ädellövskog av ek i Kalmar län och bok i Kronoberg. Granen är dominerande trädslag. Tall och barrblandskogar förekommer över hela Småland, särskilt på torra och blöta marker. Björk är det vanligaste lövträdslaget. Under lång tid har plantering av tall och löv minskat till granens fördel på grund av att gran växer bra och stora problem med viltskador på andra trädslag. De senaste åren visar skadorna en utplanande tendens och planteringen av tall har ökat. Skogen har inte alltid sett ut som idag. För 150 år sedan var stora delar av västra Småland dominerade av ljunghedar. Genom skogsbete och plockhuggning var många skogar betydligt glesare än vad de är nu. Järn och glasframställning förbrukade stora mängder kol och områden i närheten av bruken var närmast avskogade. Det är ont om riktigt gammal skog i Småland. 1903 kom den första skogsvårdslagen som fordrade återplantering efter avverkning. Genom sågverkens och senare pappersindustrins framväxt har skogen brukats målmedvetet och främjat odling av gran och tall. Förr betraktades lövträd som ogräs i planteringarna men genom ökad användning i massa- och träindustri kommer lövinslaget att öka. Lövträd har viktig funktion för vilt (RASE: rönn, asp, sälg, ek) och biologisk mångfald.

 

Olika trädslag har olika omloppstid (optimal produktion). Barrträd och ek har lång omloppstid, björk och asp avverkas ofta efter 35-60 år.