Skogsprodukter

Skogsråvaran kan användas till mycket och nya användningsområden tillkommer i hög takt. Länge användes skogen bara till byggnadsvirke och brännved och den hade ofta större värde som betesmark. Sågverksindustrins framväxt skapade stor efterfrågan på timmer och massaindustrin utnyttjade det klenare virket. Trä består huvudsakligen av kolföreningarna cellulosa och lignin. Det innehåller också oljor och hartser. Cellulosan används till papper medan lignin har varit en restprodukt som använts som bränsle. Genom torrdestillering får man fram tjära, gas och träkol. Kemiindustrin har utvecklat metoder att omvandla trä till en stor variation av material. Skogen kommer att ha mycket stor betydelse i omställningen från fossila råvaror och innovationstakten är hög. Som framgår av figuren nedan så blir en stor del av skogsråvaran energi genom förbränning. Dessa restfraktioner börjar nu alltmer att användas till textilfibrer, flytande och gasformigt fordonsbränsle och till råvaror i kemiindustrin. Kolfiber gjord av skogsråvara kan ersätta metall och plast. Laminerat trä ersätter stål och betong i byggnader. Träråvaran kommer att återbrukas i större omfattning och biprodukter kommer att utnyttjas i högre utsträckning innan materialet slutligen förbränns eller bryts ned och åter blir koldioxid och vatten. Ju längre tid vi kan använda trämaterialet desto större kollager binder vi in. Det är en förutsättning för att minska koldioxidhalten i atmosfären.

I Småland finns en bred skogsindustri med sågverk, massa- och kemiindustri, träindustrier och snickerier. Utvecklingen av träbaserade industrin kommer fortsatt att ha stor betydelse för ekonomi och sysselsättning.

Schematiskt kaskaddiagram över skogsråvarans användning. Angivna andelar kan variera