Skogsbruk

I Småland finns det 2 247 000 ha skogsmark varav 2 088 000 ha är produktiv. Det är 74% av Smålands yta. Vi har förhållandevis lite impediment (växer mindre än 1 skogskubikmeter per ha och år).

I Smålandsskogarna finns ca 350 miljoner skogskubikmeter. Varje år växer skogen med 14,5 miljoner skogskubikmeter vilket är ca 7 kubikmeter per hektar och år. Medelboniteten (markens teoretiskt optimala produktionsförmåga) är 8,7 skogskubikmeter/ha * år. Medelavverkningen är 13,2 milj skogskubikmeter vilket innebär att virkesförrådet ökar med 1,3 milj skogskubikmeter per år.

Vi har 83 000 ha kalmark (hyggen), 487 000 ha plant och ungskog, 772 000 ha gallringsskog och 733 000 ha slutavverkningsskog.

Skogsbruket producerar också död ved till djur, svampar, mossor och lavar. Det finns i genomsnitt 7,6 m3 död ved per hektar, varav hälften är gran.

Varje skogskubikmeter stamved motsvarar ungefär 1,15 ton koldioxid. Till detta kommer kolinlagring i grenar och rötter. I Småland släpper vi totalt ut 2,7 milj ton CO2 (nationella emissionsdatabasen 2017).

 

Källor: SCB (markanvändning), Skogsstyrelsen (skogsägande och avverkning), Riksskogstaxeringen (övriga volym och arealuppgifter), 2016 och 2017