Naturvård

Det finns många olika former av skydd för värdefull natur. Syftet är att på lång sikt bevara unika livsmiljöer och  hotade och ovanliga arter. Skyddet kan i många fall även omfatta sociala och kulturella värden. Smålands omväxlande natur innebär att det finns många olika naturtyper och arter som skyddas. Människans påverkan på skogen har pågått sedan istiden och det finns inte mycket naturskog i Småland. En stor del av områdena med höga naturvärden behöver fortsatt bruk/skötsel för att behålla sina naturvärden. Småland har fyra nationalparker som naturvårdsverket ansvarar för: Blå jungfrun, Norra Kvill, Store mosse och Åsnen. Länsstyrelserna ansvarar för ca 470 naturreservat och Natura 2000-områden. Skogsstyrelsen kan skydda områden genom Naturvårdsavtal och Biotopskyddsområden i överenskommelse med markägare. Markägare kan också frivilligt undanta områden från normalt skogsbruk. Ofta görs detta i samband med certifiering (ca 75% av skogsmarken i Småland är certifierad). Markägaren ska också ta hänsyn till naturvärdena i skogsskötseln och t.ex. lämna skyddszoner mot vatten, skapa död ved och lämna nyckelbiotoper. Det finns hänsynsregler i lag, certifieringskrav och målbilder för god miljöhänsyn. Lågproducerande marker (impediment) är undantagna från skogsbruk. Det finns även specifika skydd för vissa arter t.ex. träd med rovfågelbon.

Källa: Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen