Skogs- och trästrategierna svarar på EUs förslag till regler för hållbara investeringar

Regler för skogsbruk är en nationell kompetens. Förslagen i taxonomin gällande krav på skogsbruksplan och redovisning av baslinje för kollagring saknar stöd i svensk lagstiftning. Restaurering och förbättrat (improved) skogsbruk innebär höga kostnader. Ökade krav på redovisning hos små skogsägare ökar kostnaderna för skogsbruk och det blir svårare för mindre skogsägare på landsbygden att leva av skogen. De minsta skogsinnehaven bör undantas från kravet på skogsbruksplan och baslinjeredovisning och vara i enlighet med förnybartdirektivet. I den småländska skogsstrategin är skogen en resurs som på ett hållbart sätt ska bidra till att ersätta fossila råvaror och bränsle, bidra till ökad långsiktig lagring av kol i byggnader och produkter samt skapa nya produkter. Denna omställning fordrar stor tillgång på kapital för forskning och innovation. Skogsbruk som uppfyller nationella kriterier för hållbart skogsbruk bör vara utgångspunkt även för bedömning av hållbarhet i finansiella sammanhang.