Kalkbarrskogar i smålandskorset

I skärningspunkten mellan de tre smålandslänen finns skogar med unika svampar. Det är ofta barrdominerade skogar med lång kontinuitet och en berggrund med näringsrika mineral. På vissa ytor finns sällsynta svampar som trivs i dessa miljöer. Där finns också kärlväxter som indikerar en rik miljö som blåsippa och knärot. Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Såg i Syd och Södra hart tagit fram en informationsbroschyr om kalbarrskogar, deras värden och rekommendationer om skogsskötseln i dessa områden.

Läs och ladda ner broschyren om kalbarrskogar här

Violgubbe. Foto SLU Artdatabanken