Revidering av skogs- och trästrategierna

Trästrategin skapades 2011 och har uppdaterats flera gånger, senast 2017. Skogsstrategin presenterades 2018. Båda strategierna ska revideras under 2021. Trästrategin kommer att revideras från grunden med uppdatering av mål och handlingsplan eftersom träindustrisektorn förändrats mycket under de gångna 10 åren. Skogsstrategin är i jämförelse ung. Vi kommer därför att revidera skogsstrategins handlingsplan men inte de övergripande målen. Under våren kommer vi att ha flera workshops (digitalt) för att diskutera strategierna. Vi kommer att bjuda in ett stort antal organisationer, företag och personer. Du kan också bjuda in dig själv genom att skicka mail till samordnaren. Resultatet av workshoparna tillsammans med analyser kommer att formuleras i ett förslag som kommer att gå ut på remiss under sommaren. Under hösten omarbetas förslaget baserat på synpunkter och förankras hos organisationerna bakom strategierna. I december fattar strategiernas styrelse beslut om de nya reviderade strategierna som kommer att gälla tom 2024.