Ekonomisk förening för specialträ bildas

Specialträ ekonomisk förening bildas vid konstituerande stämma fredag 29 oktober. Med roten i arbetet med skogligt mångbruk har några små träförädlingsföretag slagit sig samman och bildat en ekonomisk förening. Coompanion i de tre smålandslänen har stöttat processen att bilda föreningen. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökning av affärer med svenskt specialträ, både barr och löv. Många mångbrukare är för små för att ta sig an större förfrågningar. Föreningen ska ge kapacitet att hjälpas åt med att genomföra uppdragen. Tillväxt av aktörer inom svensk träförädling kommer att öka förädlingsvärdet i skogen och bidra till att motivera skogsägare att sköta skogen mot kvalitetsmål. Vi stämman medverkar förutom företagarna även Björn Nordin från Svenskt trä, Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och Magnus Hellgren från Skogs- och trästrategierna.